Ir svarīgi, lai mūsu investori apzinātos, ka visi ieguldījumi ir saistīti ar zināmu risku. Lai iegūtu labāku un drošāku pieredzi, pirms investēšanas VIAINVEST platformā iesakām izvērtēt savas finanšu zināšanas, izvirzītos mērķus un rūpīgi aplūkot zemāk uzskaitītos riska faktorus.

VIAINVEST platforma ir savlaicīgi veikusi visus saprātīgos riska pārvaldības pasākumus, kas paredzēti, lai nodrošinātu nepieciešamo ieguldītāju aizsardzību.

Investoru aizsardzība

Produktu piemērotība

Mums rūp investoru labklājība, tāpēc lūdzam Jūs sniegt informāciju par savām investēšanas zināšanām un pieredzi, lai mēs varētu izvērtēt, vai VIAINVEST piedāvātie produkti un pakalpojumi Jums ir piemēroti. Tāpēc aicinām atbildēt uz anketas jautājumiem, pēc kuras aizpildīšanas saņemsiet informāciju par sev atbilstošo Investora kategoriju un produktu piemērotību.

Investora kategorija

VIAINVEST katram investoram piešķirs investora kategoriju. Saskaņā ar ieguldījumu brokeru sabiedrības licenci investoriem būs viena no trim MiFID II statusa kategorijām (privātais klients, profesionāls klients vai tiesīgs darījuma partneris), lai nodrošinātu, ka investori saņem pieredzes un zināšanu līmenim atbilstošu aizsardzību un atbalstu. Ja nepiekrītat Jums piešķirtajai kategorijai, lūdzu, piesakieties kategorijas maiņai, sazinoties ar klientu atbalsta komandu.

Investoru aizsardzības mehānisms

Investoru līdzekļi tiks glabāti VIAINVEST nodalītā bankas kontā. Šādi nodrošinot investoru finanšu drošību un nodalot platformas līdzekļus no investoru naudas.

Sākot ar ieguldījumu brokeru licences izsniegšanas dienu, tiek piemērots valsts nodrošināts ieguldītāju aizsardzības mehānisms, paredzot katram atsevišķam investoram kompensāciju līdz 20 000 eiro atbilstoši ES direktīvas 97/9/EK prasībām. Lūdzam ņemt vērā, ka ieguldītāju aizsardzības mehānisms attiecas tikai uz ieguldījumiem vērtspapīros. Aizsardzības mehānismi un priekšrocības neattiecas uz esošajiem ieguldījumiem prasījuma tiesībās vai aizdevumos. Visi ieguldījumi prasījuma tiesībās vai aizdevumos paliks aktīvi investoru portfeļos līdz to termiņa sasniegšanai.

Riska faktori un to mazināšana

Noteiktu apstākļu sakritībā riski var sakrist ar citiem notikumiem, piemēram, ekonomikas lejupslīdi, ģeopolitiskām un globālām problēmām, finanšu krīzēm utt. Tādā gadījumā daudz spēcīgāka ietekme var skart investora finanses. Tāpēc mēs aicinām jūs rūpīgi iepazīties ar visiem saistītajiem riskiem un novērtēt, vai to uzņemšanās nesagādās nepārvaramas finansiālas grūtības. Ja nepieciešams, pirms lēmuma pieņemšanas meklējiet padomu pie mūsu atbalsta servisa vai neatkarīgiem un profesionāliem konsultantiem.

Likviditātes risks

Naudas plūsma ieguldījumiem prasījuma tiesībās vai vērtspapīros tiek atspoguļota patēriņa kredītu naudas plūsmā. Aizņēmējs var kavēt vai neveikt plānoto maksājumu, līdz ar to investors var nesaņemt ieguldījuma atmaksu paredzētajā laikā.

Kredīta izsniedzējs apņemas veikt maksājumus aizņēmēja maksājumu grafika kavējuma gadījumā, saskaņā ar cesijas līgumu/aizdevuma līgumu vai saskaņā ar prospekta noteikumiem. Ja aizdevuma izsniedzējs nepilda savas saistības, investori var saskarties ar likviditātes deficītu, īpaši, ja viņi paļaujas tikai uz maksājumiem, kas gūti, ieguldot prasījumu tiesībās vai vērtspapīros.

Kredīta izsniedzēja maksātnespējas gadījumā ieguldītājiem ir tādas pašas tiesības saņemt savus ieguldījumus kā citiem attiecīgās grupas kreditoriem saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Kā samazināt risku?

 • Investoriem jāapsver iespēja ieguldīt prasījumu tiesībās vai vērtspapīros ar atpirkšanas garantiju vai papildu garantiju.
 • Investoriem vajadzētu diversificēt ieguldījumu portfeli, ieguldot prasījumu tiesībās vai vērtspapīros, kas nodrošināti ar dažādiem aizdevumiem, kā arī pie dažādiem aizdevumu izsniedzējiem.

Ienākumu līmenis nav garantēts

Aizņēmējs jebkurā laikā var atmaksāt pamatsummu vai patēriņa kredīta līgums var tikt lauzts no puseēm, kas nodrošina prasījuma tiesību pirmstermiņa atmaksu vai vērtspapīru pirmstermiņa dzēšanu. Ja atmaksas brīdī dominējošās likmes ir zemākas, ieguldītājs, iespējams, nevarēs reinvestēt ieņēmumus salīdzināmās prasījuma tiesībās vai vērtspapīros ar efektīvu procentu likmi, kas ir tikpat augsta kā iepriekšējā periodā, un reālā investīciju atdeve varētu būt mazākas par sākotnēji plānoto.

Kā samazināt risku?

 • Investoram ir jākonfigurē automatiskās investešanas (Auto-invest) funkcionalitāte, lai ieguldītu prasījumu tiesībās vai vērtspapīros, kas atbilst tā ieguldījumu mērķiem.

Riski, kas saistīti ar aizdevuma izsniedzēju

Lai gan kredītu izsniedzēji riska pārvaldības ietvaros ir ieviesuši kredītspējas novērtēšanas procedūras, kas tiek izmantotas, izvērtējot patēriņa kredītu piešķiršanu, joprojām pastāv iespēja, ka aizņēmējs kredītu nevarēs atmaksāt laikā.

Ieguldījumiem ar aktīviem nodrošinātos vērtspapīros un prasījuma tiesībās ir aizdevuma izsniedzēja atpirkšanas pienākums. Tikai ieguldījumiem prasījuma tiesībās, ja kredīta izsniedzējs kļūst maksātnespējīgs vai nevar nodrošināt atpirkšanu, AS "VIA SMS Group" uzņemas saistības pret investoriem. Gadījumā, ja kredīta izsniedzējam vai AS "VIA SMS Group" rodas grūtības pildīt savas atpirkšanas vai garantijas saistības, investori var ciest zaudējumus un nesaņemt ieguldītos līdzekļus pilnībā vai daļēji.

Kā samazināt risku?

 • Investoram vienmēr ir jāiepazīstās ar informāciju par aizdevuma izsniedzēju un galvotāju – AS "VIA SMS Group", tai skaitā piedāvāto vērtspapīru pamatprospektu, finanšu pārskatiem vai jebkuru citu pieejamo finanšu informāciju. VIAINVEST iesaka pierakstīties platformas e-pasta izsūtnēm, kurās tiek visi nozīmīgie notikumi un informācija parādās, tiklīdz tā kļūst aktuāla.

Riski, kas saistīti ar trešo pušu pakalpojumu sniedzējiem

VIAINVEST sadarbojas ar vairākiem pakalpojumu sniedzējiem, piemēram, bankām, konsultāciju uzņēmumiem, mārketinga aģentūrām, namu pārvaldniekiem, emitentiem utt. Jebkura nespēja uzturēt esošās biznesa attiecības ar trešo pušu pakalpojumu sniedzējiem var ietekmēt platformas darbību. Arī trešās puses nespēja uzturēt savu pakalpojumu kvalitāti vai citādi sniegt pakalpojumus VIAINVEST var būtiski un negatīvi ietekmēt uzņēmējdarbību, finansiālo stāvokli, darbības rezultātus vai naudas plūsmas.

Kā samazināt risku?

 • VIAINVEST ar vislielāko atbildību izvēlas sadarbības partnerus un pastāvīgi uzrauga saņemto pakalpojumu kvalitāti, kā arī kopējo pakalpojumu sniedzēja darbību.

Valūtas maiņas risks

Investīcijas tiek veiktas EUR valūtā. Ja investori novērtē savu ieguldījumu atdevi, vadoties pēc valūtas, kas nav EUR, ieguldījums radīs ar ārvalstu valūtu saistītus riskus. Starp citiem faktoriem, iespējamas būtiskas EUR vērtības izmaiņas attiecībā pret valūtu, pēc kuras investori novērtē savu ieguldījumu atdevi. VIAINVEST ietekmē nav vispārīgi ekonomiskie, politiskie un citi faktorus. Turklāt eiro vērtības samazināšanās pret valūtu, pēc kuras investori mēra savu ieguldījumu atdevi, var izraisīt attiecīgā ieguldījuma efektīvā ienesīguma samazināšanos zem norādītajām procentu likmēm. Tas var radīt zaudējumus ieguldītājiem, ja atdeve no šāda ieguldījuma tiek pārskaitīta valūtā, pēc kuras ieguldītāji mēra atdevi no saviem ieguldījumiem.

Kā samazināt risku?

 • Lai gan VIAINVEST izskata iespējas nākotnē pievienot arī citas valūtas, šobrīd investīcijas VIAINVEST ir pieejamas tikai EUR valūtā. Tāpēc ieguldītājiem sava investīciju atdeve būtu jāmēra tikai eiro valūtā.

Operacionālie riski

IT riski

Mūsu IT stratēģijas pamatā ir vismodernāko tehnoloģiju un risinājumu izmantošana, kas ir pieejami tirgū. Tādēļ VIAINVEST plāno ilgtermiņā sniegt būtisku ieguldījumu IT sistēmās un plāno pielāgot savu darbību un programmatūru, lai atbalstītu pašreizējo un turpmāko izaugsmi. VIAINVEST ir pastāvīgi jāatjaunina sava globālā IT sistēma, un, ja šādi jauninājumi netiek efektīvi veikti, var tikt zaudēta vai pasliktināta uzņēmuma spēja veikt uzņēmējdarbību, vai var rasties papildu kompensācijas izdevumi. Turklāt pastāv risks, ka VIAINVEST vai aizdevumu izsniedzēji finansiālu vai tehnisku ierobežojumu dēļ nespēs sekot līdzi jaunākajiem tehnoloģiju sasniegumiem. Jebkura nespēja veiksmīgi izstrādāt vai pabeigt plānotos IT sistēmu un infrastruktūras uzlabojumus vai pielāgot tās darbību un programmatūru var būtiski negatīvi ietekmēt VIAINVEST uzņēmējdarbību, finansiālo stāvokli, darbības rezultātus vai naudas plūsmas.

Kā samazināt risku?

 • Mēs veltām ievērojamu laiku un resursus, lai aizsargātu mūsu sistēmas pret pārkāpumiem vai nespēju nodrošināt VIAINVEST platformas darbību.

Cilvēkresursu riski

Sniedzot savus pakalpojumus, VIAINVEST paļaujas uz iesaistīttajiem partneriem un saviem darbiniekiem. Tas var palielināt iespēju ciest zaudējumus cilvēcisku kļūdu dēļ.

Kā samazināt risku?

 • VIAINVEST nodrošina veicamo darbību procedūru uzlabošanu un regulāras darbinieku apmācības. Piekļuve resursiem un IT sistēmām ir stingri ierobežota, kā arī VIAINVEST regulāri veic drošības pasākumu izvērtējumu, veic nepieciešamās darbības, lai novērstu potenciālos starpgadījumus un zaudējumus.

Normatīvie un atbilstības riski

Pastāv risks, ka jebkuras izmaiņas, kas saistītas ar likumiem un noteikumiem, var negatīvi ietekmēt VIAINVEST vai aizdevuma izsniedzēju, jo uz abiem attiecas likumi un noteikumi valstīs, kurās tie darbojas. Tādējādi var tikt ietekmēta spēja veikt uzņēmējdarbību – piemēram, izmaiņas regulējumā varētu ierobežot produktus un pakalpojumus, ko uzņēmumi var piedāvāt nākotnē.

Kā samazināt risku?

 • VIAINVEST rūpīgi izvērtē katru aizdevuma izsniedzēju pirms tā pievienošanas VIAINVEST platformai, veicot uzticamības pārbaudi.
 • VIAINVEST kļuva par licencētu ieguldījumu brokeru sabiedrību, ko uzrauga Latvijas Banka. Pārejas periodā VIAINVEST pakāpeniski pāries no prasījuma tiesību pārdošanas uz ar aktīviem nodrošināto vērtspapīru kotēšanu. Veiksmīga pāreja nodrošinās valsts garantētu investoru aizsardzības sistēmu.

Nodokļu risks

Ieguldītāja rezidences valsts un/vai aizdevuma izsniedzēja vai emitenta rezidences valsts nodokļu likumdošana var ietekmēt ienākumus, kas saņemti no ieguldījumiem prasījuma tiesībās vai vērtspapīros. Tāpēc investoram ir ieteicams izvērtēt nodokļu saistības, kas rodas no ieguldījumiem prasījuma tiesībās un vērtspapīru iegādē, pārdošanā un paturēšanā savā īpašumā.

Kā samazināt risku?

 • Mēs ļoti iesakām meklēt neatkarīgu un profesionālu nodokļu konsultantu, lai novērtētu ar nodokļiem saistītos riskus, jo iespējamie risinājumi un riska pārvaldība katram investoram var atšķirties.

Risku pārvaldība

Kā investīciju platformas profesionāļi mēs nodrošinām saviem investoriem drošu un ātru piekļuvi tirgum, kurā tiek pārdotas prasījuma tiesības. Tuvākajā laikā ar aktīviem nodrošināti vērtspapīri aizstās prasījuma tiesību pārdošanu.

VIAINVEST ir licencēta ieguldījumu brokeru sabiedrība

Tas nozīmē, ka VIAINVEST ir jāatbilst normatīvo aktu prasībām, ko uzrauga Latvijas Banka.

VIAINVEST platforma ir ieguldījusi ievērojamas pūles, lai paaugstinātu investīciju pakalpojumu kvalitāti, uzlabotu biznesa procesus un attīstītu IT sistēmas atbilstoši augošajam tirgus pieprasījumam.

Ekonomiska interese par aizdevumu un atpirkšanas garantija

Aizdevuma izsniedzējiem ir ekonomiska interese par aizdevumu (skin in the game), kas nozīmē, ka izsniedzējs vienmēr patur vismaz 5% no katra aizdevuma, tāpēc investori nekad nebūs 100% piešķīrēji aizdevumiem, kas balstīti akīvos nodrošinātos vērtspapīros.

Mēs rūpējamies par mūsu investoru pārliecību un darījumu caurspīdīgumu, tāpēc visas platformā pārdotās prasījuma tiesības tiek segtas ar atpirkšanas garantiju. Lūdzu, ņemiet vērā, ka uz biznesa aizdevumiem neattiecas atpirkšanas garantija, taču uz tiem attiecas Grupas garantija.

Auto investēšana

Automatizētā investēšana jeb auto-invest ļauj investoram noteikt sev vēlamus platformas kritērijus, kas tiks izmantoti kā pamats visām turpmākajām automatizētajām investīcijām. Pēc vēlamo kritēriju noteikšanas VIAINVEST automātiski veiks ieguldījumus aizdevuma līgumos/vērtspapīros, kas atbilst šiem kritērijiem, tiklīdz tie kļūs pieejami investīcijām. Auto-invest iestatījumus var viegli mainīt vai apturēt jebkurā laikā, autorizējoties savā investora profilā. Šī funkcija ļauj ietaupīt laiku un padarīt investīciju procesu efektīvāku, taču neizslēdz iespēju paralēli veikt manuālās investīcijas. Investori var arī diversificēt ieguldījumus, izveidojot vairākus automatizētās investēšanas portfeļus.