Kā veikt investīcijas?

Lai uzsāktu investēšanas procesu, kā minimums jāīsteno divi kritēriji:

 • 1. Jābūt reģistrētam VIAINVEST investoram,
 • 2. Jāveic pirmā līdzekļu iemaksa kontā.

VIAINVEST piedāvā divas investēšanas opcijas:

 • Manuālā investēšana – kontrolējiet, kādos piedāvājumos vēlaties ieguldīt un cik daudz:
  1. Pārlūkojiet piedāvājumus, kas pašlaik ir uzskaitīti VIAINVEST primārā tirgus sadaļā, un izvēlieties veidu, kā veidot savu portfeli.
  2. Veiciet pilnu vai daļēju ieguldījumu izvēlētajos piedāvājumos.
 • Auto investēšana – ietaupiet laiku un ieguldiet vairākos piedāvājumos vienlaikus, ļaujot automātiskās investēšanas funkcijai paveikt darbu Jūsu vietā:
  1. Iestatiet vēlamos kritērijus savam automātisko ieguldījumu portfelim.
  2. Izvēlieties savus ienākumus atkārtoti ieguldīt citos piedāvājumos.
  3. Pilnībā automatizējiet ieguldījumu procesu, nepiesakoties, un pārvaldiet savus ieguldījumus, jebkurā laikā mainot automātiskās investēšanas kritērijus vai atceļot šo opciju.

Kādi riski ir saistīti ar investēšanu?

Ir svarīgi, lai Jūs apzinātos, ka visi ieguldījumi ir saistīti ar zināmu risku. Lai gūtu pēc iespējas labāku un drošāku investēšanas pieredzi, iesakām iepazīties ar riskiem un pasākumiem, ko veicam to samazināšanai, šeit: https://viainvest.com/lv/company/security

Kādās valūtās var veikt investīcijas?

Pašlaik investīcijas var veikt tikai EUR valūtā.

Kādi ir platformā pieejamie investīciju veidi?

Sākot ar 02.08.2022. VIAINVEST piedāvās jaunu ieguldījumu veidu – ar aktīviem nodrošinātus vērtspapīrus.

Ar aktīviem nodrošināti vērtspapīri aizstās pašreizējo aizdevuma līguma ieguldījumu veidu. Platformā no 02.08.2022. būs pieejami tikai ieguldījumi ar aktīviem nodrošinātos vērtspapīros. Visas iesāktās investīcijas aizdevuma līgumos paliks aktīvas līdz līguma termiņa beigām.

Iepriekš pieejamie aizdevuma līgumu veidi:

Īstermiņa kredīts - patēriņa kredīts uz noteiktu laiku ar atmaksas termiņu no 7 līdz 30 dienām. Aizņēmējam ir pienākums noteiktajā aizdevuma termiņā atmaksāt pilnu aizdevuma summu vai pagarināt aizdevuma termiņu. Kavējuma gadījumā Atpirkšanas garantija stājas spēkā 61. kavējuma dienā.

Nomaksas kredīts – patēriņa kredīts ar atmaksas termiņu, kas svārstās no 3 līdz 12 mēnešiem. Kredīta ņēmējam ir pienākums atmaksāt kredītu noteiktajā termiņā, veicot pastāvīgus ikmēneša maksājumus. Kavējuma gadījumā Atpirkšanas garantija stājas spēkā 61. kavējuma dienā.

Kredītlīnija - patēriņa kredīts ar beztermiņa līgumu. Kredīta ņēmējs var izvēlēties atmaksas termiņus – atmaksāt pilnu aizdevuma summu pēc 30 dienām vai arī veikt ikmēneša maksājumus, līdz tiek atmaksāta visa aizņemtā summa. Aizņēmējs var arī palielināt aizdevuma summu atmaksas procesa laikā. Kavējuma gadījumā Atpirkšanas garantija stājas spēkā 61. kavējuma dienā.

Uzņēmējdarbības aizdevums - juridiskai personai izsniegts biznesa aizdevums biznesa attīstības projektam. Uzņēmējdarbības aizdevumi piedāvā augstāka riska pakāpes investīciju iespējas un NAV nodrošināti ar Atpirkšanas garantiju, tomēr var tikt sniegts arī cita veida nodrošinājums, piemēram, ķīla.

Kas ir jaunais investīciju produkts - ar aktīviem nodrošināti vērtspapīri?

Ar aktīviem nodrošināti vērtspapīri ir finanšu instrumenti, kas nodrošināti ar aizdevumu kopumu. Tiek apvienoti vairāki aizdevumi, lai regulētā vidē radītu jaunu investīciju produktu – vēl drošāku, sabalansētāku un ērtāku.

Investīcijas ar aktīviem nodrošinātos vērtspapīros dod ieguldītājam tiesības saņemt procentu maksājumus un pamatsummas atmaksu par pamatā esošajiem aizdevumiem. Būt regulētiem nozīmē būt drošākiem – visus ieguldījumus ar aktīviem nodrošinātos vērtspapīros aizsargā Ieguldītāju aizsardzības likums, kas izveidots saskaņā ar ES direktīvu 97/9/EK.

Kā darbojas ar aktīviem nodrošināti vērtspapīri?

Ar aktīviem nodrošināti vērtspapīri ir balstīti uz aizdevuma izsniedzēju izsniegtajiem aizdevumiem. Pirms katras vērtspapīru sērijas emisijas emitents iegādājas prasījuma tiesības pret aizdevuma devēja aizņēmēju par patēriņa kredīta pamatsummas un piemēroto procentu atmaksu. Tāpat tiek noslēgts ķīlas līgums starp emitentu un aizdevuma izsniedzēju par aizdevuma debitoru parādiem - tie kalpo kā aktīvi, kas nodrošina vērtspapīrus.

Katra aizdevuma izsniedzēja aizdevumi tiek apvienoti aizdevumu grupās. Pēc pārvēršanas vērtspapīros visi ar noteiktu aizdevumu portfeli saistītie vērtspapīri tiks publicēti VIAINVEST platformā ar vienu un to pašu ISIN (Starptautiskais vērtspapīru identifikācijas numurs, ko nodrošina Nasdaq Riga).

Tas padara vērtspapīrus pieejamus investīcijām, un no šī brīža katram investoram ir jāizlemj, cik daudz vēlas ieguldīt noteiktā aizdevumu portfelī.

Kāds ir ar aktīviem nodrošināto vērtspapīru atmaksas grafiks?

Atmaksas grafiks ir atkarīgs no pamatā esošajiem aizdevumiem katrā aizdevuma nodrošinājuma emisijā. Pilna informācija par pamatā esošajiem aizdevumiem ir pieejama galīgajos nosacījumos par katru ar aizdevumu nodrošināto piedāvājumu.

Ar aktīviem nodrošināto vērtspapīru dzēšana tiks veikta reizi mēnesī galīgajos noteikumos noteiktajā datumā. Šajā datumā investori saņems savu daļu.

Katrs ieguldījums ar aktīviem nodrošinātos vērtspapīros tiek proporcionāli sadalīts starp emisijas pamatā esošajiem aizdevumiem.

Piemēram, ja tiek veikts ieguldījums 50 EUR emisijā ar kopējo vērtību 500 EUR, kas apvieno 10 aizdevumus 50 EUR vērtībā, tas dotu investoram 10% daļu katrā no pamatā esošajiem aizdevumiem.

Aizņēmējam atmaksājot 10 EUR no pamatsummas un 0.50 EUR procentos, ieguldītājs saņem savu daļu 1 EUR pamatsummas maksājumā un 0.05 EUR procentu maksājumā.

Kas ir Pamatprospekts un Galīgie Noteikumi?

Katram ar aktīviem nodrošināto vērtspapīru piedāvājumam ir pievienots detalizēts ieguldījuma apraksts, kas palīdz investoram pieņemt pārdomātu lēmumu.

Pamatprospekts ir dokuments, ko emitents publicē saistībā ar vērtspapīru emisijas programmu un, kas ir pieejams potenciālajiem ieguldītājiem. Pamatprospektā ir iekļauta informācija, piemēram, emitenta uzņēmējdarbības dati, aizdevuma izsniedzēja dati, katras puses pienākumi un atbildība, maksājumu plūsmas struktūra, riski, noteikumi un nosacījumi, kā arī cita informācija, kas saistīta ar vērtspapīru emisijas programmu.

Galīgo Noteikumu dokumentā ir sniegta detalizēta informācija par konkrēto ieguldījumu piedāvājumu, piemēram, procentu likmi, dzēšanas datumu, atmaksas grafiku un citiem datiem.

Kā darbojas atpirkšanas pienākums ar aktīviem nodrošināto vērtspapīru gadījumā?

Viena no mūsu galvenajām prioritātēm ir palīdzēt Jums mazināt un pārvaldīt šo risku.

Lielākajai daļai ar aktīviem nodrošināto vērtspapīru ir atpirkšanas pienākums. Šie ieguldījumi ir atzīmēti ar atpirkšanas saistību ikonu. Tas nozīmē, ka, ja aizņēmējs nokavē maksājumu ilgāk par 60 dienām, aizdevuma izsniedzējam ir jāatpērk aizdevums no izsniedzēja pilnas pamatsummas un procentu veidā.

Investoriem nav jāveic nekādas darbības; tomēr atpirkšanas process var aizņemt kādu laiku. Ja aizdevuma izsniedzējs nespēj pildīt savas saistības, tiek apdraudēta arī atpirkšanas pienākuma izpilde.

Kas ir emitents un aizdevumu izsniedzēji?

Emitents ir uzņēmums, kas emitē vērtspapīrus ar Nasdaq Riga nodrošināto starptautisko vērtspapīru identifikācijas numuru (ISIN).

Emitents iegūst prasījuma tiesības uz aizdevuma izsniedzēja (uzņēmuma, kas izsniedz aizdevumus aizņēmējiem) izsniegto kredītu pamatsummas un uzkrāto procentu atmaksu un finansē to, emitējot un piedāvājot vērtspapīrus ieguldītājiem.

VIA SMS Group meitas uzņēmums SIA “VIAINVEST Assets” ir emitents investīciju platformas VIAINVEST publicētajiem ar aktīviem nodrošinātiem vērtspapīriem.

VIA SMS Group meitas uzņēmumi ir platformas VIAINVEST piedāvāto ar aktīviem nodrošināto vērtspapīru aizdevumu iniciatori.

Kāda ir aizdevuma izsniedzēja līdzdalība un kā tā saskan ar investoru interesēm?

Visiem ar aktīviem nodrošinātiem vērtspapīriem, kas tiek piedāvāti VIAINVEST platformā, ir noteikta prasība, ka pamatā esošā aizdevuma izsniedzējam ir jāsaglabā līdzdalība (skin-in-the-game) katram pamatā esošajam aizdevumam. Aizdevuma izsniedzēja līdzdalības apmērs ir noteikts Prospektā.

Tas tiek darīts, lai nodrošinātu, ka aizdevuma izsniedzēja intereses ir saskaņotas ar investoru interesēm.

Kā tiks ieviesti ar aktīviem nodrošināti vērtspapīri?

Mēs rūpējamies, lai pāreja notiktu raiti, bez investoru piepūles un lai investēšanas process netiktu pārtraukts.

Sākot ar 02.08.2022:

Ar aktīviem nodrošināti vērtspapīri.

 • - Ar aktīviem nodrošinātie vērtspapīri būs vienīgais pieejamais piedāvājums jauniem ieguldījumiem VIAINVEST platformā
 • - Auto-investēšanas stratēģijas turpinās ieguldīt ar aktīviem nodrošinātos vērtspapīros, balstoties uz iepriekš definētiem un pielāgotiem parametriem. Ja vēlaties pārskatīt automātisko ieguldījumu, varat to izdarīt jebkurā laikā, apmeklejot savu investora profilu. Ja neesat aizpildījis atbilstības anketu, Jūsu automātiskais ieguldījums tiks apturēts, līdz anketa tiks aizpildīta.
 • - Visi ieguldījumi ar aktīviem nodrošinātos vērtspapīros tiks aizsargāti ar Ieguldītāju aizsardzības likumu, saskaņā ar ES Direktīvu 97/9/EK..

Aizdevuma līgumi:

 • - Sākot ar 02.08.2022 tiks atslēgtas jaunas investīcijas aizdevumu līgumos.
 • - Uz visiem aktīvajiem ieguldījumiem aizdevuma līgumos attiecas to sākotnējās vienošanās un tie būs aktīvi līdz līguma termiņa beigām.
 • - Auto-investēšanas stratēģijas vairs neieguldīs aizdevumu līgumos.

Investēšana cesijās

 

Kas notiks ar maniem ieguldījumiem cesijās pēc 02.08.2022.?

Uz visām aktīvajām investīcijām cesijās attiecas to sākotnējās vienošanās un tās būs aktīvas līdz līguma termiņa beigām. Jaunas investīcijas cesijās nebūs pieejamas.

Vai saņemšu procentu maksājumu arī tad, ja aizdevums tiks pagarināts?

Jā, nopelnīto procentu izmaksa notiek par visu periodu, kurā līdzekļi ir investēti aizdevumā - aizdevuma pamattermiņu un/vai kavēto un pagarināto termiņu (ja tāds ir).

Kas ir atpirkšanas garantija ieguldījumiem cesijās?

Ja aizdevuma, kas nodrošināts ar atpirkšanas garantiju, atmaksa tiek kavēta ilgāk par 60 dienām, aizdevuma izsniedzējs atpērk investora ieguldījumu, atgriežot investēto pamatsummu, kā arī investīcijas periodā nopelnītos procentus.